UNICEF

Nasza szkoła już należy do KLUBU SZKÓŁ UNICEF. Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF
oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata. Wejdź na stronę UNICEF
http://www.unicef.pl  i dowiedz się więcej. 

Kącik UNICEF znajduje się w bibliotece,
przyjdź i przeczytaj
o swoich prawach! 

Dla dzieci

Chcemy, żebyście już od najmłodszych lat zdawali sobie sprawę z tego, że Wam również przysługują prawa oraz jak te prawa przekładają się na Wasze codzienne życie.

Powinniście wiedzieć, że macie prawo do ochrony przed przemocą, zaniedbaniem 
i narkotykami, prawo do wychowania w rodzinie a w przypadku rozwodu 
do widywania obojga rodziców, prawo do edukacji, ochrony zdrowia
i godziwych warunków socjalnych oraz, że jesteście równi wobec prawa niezależnie do koloru skóry, narodowości, wyznawanej religii czy statusu materialnego.

Jeżeli ktoś naruszy Wasze prawa możecie i powinniście się bronić. Macie do tego prawo. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o swoich prawach zajrzyjcie tutaj


DLA RODZICÓW

Istota praw dziecka
Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić.
Relacja państwo-dziecko
Prawa dziecka dotyczą relacji Państwo dziecko. Oznacza to, że państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, a wszystkie instytucje państwowe i ich przedstawiciele: np. policjanci, sędziowie, lekarze, nauczyciele, urzędnicy… etc muszą przestrzegać praw dziecka bo tak stanowi prawo. Na przykład jeżeli mówimy o prawie do prywatności oznacza ono między innymi, że pielęgniarka nie może przekazywać danych o zdrowiu dziecka osobom nieupoważnionym, informacje o problemach z nauką powinny być przekazywane bezpośrednio rodzicom czy opiekunom dziecka a nie podczas spotkania z innymi rodzicami. Prawo do wyrażania własnych poglądów w sprawach, które dotyczą dziecka oznacza, że państwo powinno umożliwić dziecku swobodę wypowiedzi np. w postępowaniu przed sądem, gdy dochodzi do decyzji o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (zależy od wieku dziecka) ale również na poziomie podejmowania decyzji lokalnych np. gdzie powinien znajdować się plac zabaw, boisko etc.
Prawa dziecka a relacje z rodzicami
Prawa dziecka nie kolidują z prawem rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich wartościami i światopoglądem, chyba, że dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, groźnych dla dziecka lub niezgodnych z prawem: zaniedbania, krzywdzenia, zmuszania do pracy zarobkowej, unikania obowiązku szkolnego etc.
To najczęściej rodzice lub opiekunowie reprezentują dziecko przed organami państwa i jako pierwsi zgłaszają łamanie jego praw.
Czy znajomość praw dziecka wpływa na jego życie
Dziecko znające swoje prawa jest w stanie świadomie z nich korzystać. Zaczyna rozumieć, że jest traktowane przez Państwo podmiotowo a nie przedmiotowo, że ma prawa, które muszą być respektowane. To niezwykle ważne bo w ten sposób budujemy społeczeństwo obywatelskie. Jednocześnie dziecko świadome swoich praw jest w stanie łatwiej obronić się przed przemocą, krzywdzeniem, dyskryminacją bo wie, że ma do tego prawo i że są instytucje, które powinny mu pomóc.
Prawa a obowiązki
Prawa dziecka i obowiązki to dwie odrębne rzeczy. To, że dziecko ma prawa nie zależy od tego czy wykonuje swoje obowiązki czy nie (choć powinno to robić). Wraz z przyjściem na świat, każde dziecko nabywa prawa, na które nie trzeba zasłużyć, spełniając jakiekolwiek wymagania.

Najważniejsze dokumenty:

Konwencja o Prawach Dziecka
20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Jest to najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument mówiący o prawach dziecka, nazywany światową konstytucją praw dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 roku.
Deklaracja Praw Dziecka zwana Genewską
W 1924 roku Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjęło Deklarację Praw Dziecka, zwaną Genewską. Zawiera ona pięć zasad mówiących o prawach dziecka.
Deklaracja Praw Dziecka
20 listopada 1959 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało Deklarację Praw Dziecka. Jest ona rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej. Zawiera 10 szczegółowo sprecyzowanych zasad dotyczących praw dziecka. 

Źródło: www.unicef.pl


Najważniejszym zadaniem UNICEF jest ochrona zdrowia i życia dzieci.

Unicef pomaga dzieciom w Dżibuti, Somalii, Kenii, Etipii (Róg Afryki), gdzie w lipcu 2011 roku wystąpiła największa od kilkudziesięciu lat klęska głodu, z powodu suszy ucierpiało w tym rejonie ponad 13 mln ludzi. Unicef w Polsce rozpoczął zbiórkę funduszy i dzięki hojności darczyńców przekazał kwotę 1965751PLN. Zebrane fundusze pomogły w wysłaniu do Afryki ponad 60 tys. ton dostaw z pomocą humanitarną. Niedożywione dzieci otrzymały żywność terapeutyczną, 7,9 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciw odrze, zapewniono czystą wodę dla 3,2 mln osób. Mieszkańcy Rogu Afryki nadal potrzebują naszego wsparcia, dlatego Unicef kontynuuje zbiórkę funduszy w Polsce.

Unicef realizuje różnego rodzaju akcje i kampanie na rzecz pomocy dzieciom:
„Podaruj dzieciom czystą wodę” – działania w Sierra Leone w zakresie upowszechniania dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych, w ramach tej akcji zebrano 492548,14PLN, dzięki temu Unicef zbuduje w Sierra Leone w 10 lokalnych ośrodkach zdrowia studnie latryny, które umożliwią dzieciom i ich rodzinom dostęp do czystej wody, działania te pomogą ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się groźnych i niebezpiecznych chorób.
„Faceci Ratują Dzieci” – to kolejny projekt realizowany w Sierra Leone, dofinansowuje szczepienia dzieci przeciw odrze, polio i gruźlicy, dzięki czemu umieralność dzieci znacznie spadła.

 „Ulice Haiti to nie miejsce dla dzieci” - skutki trzęsienia ziemi ze stycznia 2010 to nie tylko zburzone budynki i tysiące ofiar. Tragiczne wydarzenie spotęgowało już wcześniej istniejące problemy tego najuboższego na zachodniej półkuli kraju. Słabe i ułomne instytucje państwowe, po trzęsieniu przestały niemal funkcjonować, pozostawiając tysiące dzieci, często osieroconych lub oddzielonych od rodzin bez opieki, bez ochrony. Mieszkający w ruinach domów i w obozowiskach, szukający pracy i schronienia kilkuletni chłopcy i dziewczynki narażeni są na wiele niebezpieczeństw. Przemoc fizyczna, zmuszanie do pracy, porwania, handel dziećmi i nielegalne adopcje codziennie grożą dzieciom pozostawionym bez ochrony. 
Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy zapomnieć o dzieciach na Haiti.
Dzięki zebranym podczas akcji "Ulice Haiti to nie miejsce dla dzieci" funduszom:
·         Unicef będzie wspierać odpowiednie funkcjonowanie ośrodków opiekuńczych, miejsc przyjaznych dzieciom, w których najmłodsi będą mogły czuć się bezpiecznie, gdzie otoczymy je opieką psychologa i pedagoga, uchronimy przed życiem na ulicy
·         zarejestruje nowonarodzone i osierocone, pozbawione opieki dzieci, aby zapobiec ich nielegalnemu wywozowi
·         pracownicy i wolontariusze Unicef oraz pracownicy organizacji partnerskich otoczą opieką zmuszane dotychczas do niewolniczej pracy i wykorzystywane dzieci.
Ulice Haiti to nie miejsce dla dzieci. Każde dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą, wyzyskiem i wykorzystaniem bez względu na płeć, kolor skóry czy miejsce urodzenia. 

„Szkoła z Prawami Dziecka” - Jednym z zadań Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF jest upowszechnianie zapisów Konwencji o Prawach Dziecka w szerokich kręgach społeczeństwa: wśród nauczycieli, rodziców, przedstawicieli prawa a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.  Wszystkie Kolory Świata – to międzynarodowy projekt UNICEF, który rozpoczął się
w listopadzie 2011 roku w polskich szkołach. 
W ramach kampanii uczniowie przygotowali charytatywne laleczki. Laleczki te nie są zwykłymi szmacianymi zabawkami – są one symbolem pomocy, jakiej dzieci udzieliły swoim rówieśnikom w Sierra Leone. 


Monitorowanie sytuacji dzieci w Polsce - Raport UNICEF: Ponad 30 mln dzieci w najbogatszych krajach świata żyje w ubóstwie. Dostępu do podstawowych dóbr, niezbędnych do prawidłowego rozwoju nie ma, wg najnowszych badań UNICEF, ponad 13 mln dzieci w Unii Europejskiej (wraz z Norwegią 
i Islandią). W Polsce jest to prawie 1,3 mln dzieci.

UNICEF 365 - na całym świecie miliony osób regularnie wspierają UNICEF. W Australii nazywamy ich „global parents”, na Słowacji „priatelia detÍ”, w Chorwacji „čuvari djetijstva”. Wszyscy dzięki comiesięcznym darowiznom wspierają nas w codziennej walce o zdrowie i przyszłość każdego dziecka. Dzisiaj zapraszamy do tego także Ciebie.